Traditional

西門豹廟詩

君子為利博。
達人樹德深。
蘋藻由斯薦。
樵蘇幸未侵。
恭聞正臣祀。
良識佩韋心。
容範雖年代。
徽猷若可尋。
菊花隨酒馥。
槐影向窗臨。
鶴飛疑逐舞。
魚驚似聽琴。
漳流鳴磴石。
銅雀影秋林。

Simplified

西门豹庙诗

君子为利博。
达人树德深。
苹藻由斯荐。
樵苏幸未侵。
恭闻正臣祀。
良识佩韦心。
容范虽年代。
徽猷若可寻。
菊花随酒馥。
槐影向窗临。
鹤飞疑逐舞。
鱼惊似听琴。
漳流鸣磴石。
铜雀影秋林。

Pronunciation

xī mén bào miào shī

jūn zǐ wéi lì bó , dá rén shù dé shēn , píng zǎo yóu sī jiàn , qiáo sū xìng wèi qīn , gōng wén zhèng chén sì , liáng shí pèi wéi xīn , róng fàn suī nián dài , huī yóu ruò kě xún , jú huā suí jiǔ fù , huái yǐng xiàng chuāng lín , hè fēi yí zhú wǔ , yú jīng sì tīng qín , zhāng liú míng dèng shí , tóng què yǐng qiū lín ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.