Traditional

西陵寄一上人

東山訪道成開士,南渡隋陽作本師。
了義惠心能善誘,吳風越俗罷淫祠。
室中時見天人命,物外長懸海嶽期。
多謝清言異玄度,懸河高論有誰持。

Simplified

西陵寄一上人

东山访道成开士,南渡隋阳作本师。
了义惠心能善诱,吴风越俗罢淫祠。
室中时见天人命,物外长悬海岳期。
多谢清言异玄度,悬河高论有谁持。

Pronunciation

xī líng jì yī shàng rén

dōng shān fǎng dào chéng kāi shì , nán dù suí yáng zuò běn shī 。
liǎo yì huì xīn néng shàn yòu , wú fēng yuè sú bà yín cí 。
shì zhōng shí jiàn tiān rén mìng , wù wài cháng xuán hǎi yuè qī 。
duō xiè qīng yán yì xuán dù , xuán hé gāo lùn yǒu shuí chí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.