Traditional

西陵寄靈一上人

西陵遇風處,自古是通津。
終日空江上,雲山若待人。
汀洲寒事早,魚鳥興情新。
回望山陰路,心中有所親。

Simplified

西陵寄灵一上人

西陵遇风处,自古是通津。
终日空江上,云山若待人。
汀洲寒事早,鱼鸟兴情新。
回望山阴路,心中有所亲。

Pronunciation

xī líng jì líng yī shàng rén

xī líng yù fēng chǔ , zì gǔ shì tōng jīn 。
zhōng rì kōng jiāng shàng , yún shān ruò dài rén 。
tīng zhōu hán shì zǎo , yú niǎo xīng qíng xīn 。
huí wàng shān yīn lù , xīn zhōng yǒu suǒ qīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.