Traditional

西風

西風來幾日,一葉已先飛。
新霽乘輕屐,初涼換熟衣。
淺渠銷慢水,疏竹漏斜暉。
薄暮青苔巷,家僮引鶴歸。

Simplified

西风

西风来几日,一叶已先飞。
新霁乘轻屐,初凉换熟衣。
浅渠销慢水,疏竹漏斜晖。
薄暮青苔巷,家僮引鹤归。

Pronunciation

xī fēng

xī fēng lái jī rì , yī yè yǐ xiān fēi 。
xīn jì chéng qīng jī , chū liáng huàn shú yī 。
qiǎn qú xiāo màn shuǐ , shū zhú lòu xié huī 。
báo mù qīng tái xiàng , jiā tóng yǐn hè guī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.