Traditional

見於給事暇日上直寄南省諸郎官詩因以戲贈

倚作天仙弄地仙,誇張一日牴千年。
黃麻敕勝長生箓,白紵詞嫌內景篇。
雲彩誤居青瑣地,風流合在紫微天。
東曹漸去西垣近,鶴駕無妨更著鞭。

Simplified

见于给事暇日上直寄南省诸郎官诗因以戏赠

倚作天仙弄地仙,夸张一日抵千年。
黄麻敕胜长生箓,白紵词嫌内景篇。
云彩误居青琐地,风流合在紫微天。
东曹渐去西垣近,鹤驾无妨更着鞭。

Pronounciation

jiàn yú gěi shì xiá rì shàng zhí jì nán shěng zhū láng guān shī yīn yǐ xì zèng

yǐ zuò tiān xiān nòng dì xiān , kuā zhāng yī rì dǐ qiān nián 。
huáng má chì shèng cháng shēng lù , bái zhù cí xián nèi jǐng piān 。
yún cǎi wù jū qīng suǒ dì , fēng liú hé zài zǐ wēi tiān 。
dōng cáo jiàn qù xī yuán jìn , hè jià wú fáng gēng zhuó biān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.