Traditional

見小侄龜兒詠燈詩並臘娘制衣因寄行簡

已知臘子能裁服,復報龜兒解詠燈。
巧婦才人常薄命,莫教男女苦多能。

Simplified

见小侄龟儿咏灯诗并腊娘制衣因寄行简

已知腊子能裁服,复报龟儿解咏灯。
巧妇才人常薄命,莫教男女苦多能。

Pronunciation

jiàn xiǎo zhí guī ér yǒng dēng shī bìng xī niáng zhì yī yīn jì xíng jiǎn

yǐ zhī xī zǐ néng cái fú , fù bào guī ér jiě yǒng dēng 。
qiǎo fù cái rén cháng báo mìng , mò jiào nán nǚ kǔ duō néng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.