Traditional

見尹公亮新詩,偶贈絕句

袖裏新詩十首餘,吟看句句是瓊琚。
如何持此將幹謁,不及公卿一字書。

Simplified

见尹公亮新诗,偶赠绝句

袖里新诗十首馀,吟看句句是琼琚。
如何持此将干谒,不及公卿一字书。

Pronunciation

jiàn yǐn gōng liàng xīn shī , ǒu zèng jué jù

xiù lǐ xīn shī shí shǒu yú , yín kàn jù jù shì qióng jū 。
rú hé chí cǐ jiāng gān yè , bù jí gōng qīng yī zì shū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.