Traditional

見征客始還遇獵詩

貳師新受詔。
長平正凱歸。
猶言乘戰馬。
未得解戎衣。
上林遇逐獵。
宜春蹔合圍。
漢帝熊猶憤。
秦王雉更飛。
故人迎惜問。
念舊始依依。
河邊一片石。
不復肯支機。

Simplified

见征客始还遇猎诗

贰师新受诏。
长平正凯归。
犹言乘战马。
未得解戎衣。
上林遇逐猎。
宜春蹔合围。
汉帝熊犹愤。
秦王雉更飞。
故人迎惜问。
念旧始依依。
河边一片石。
不复肯支机。

Pronunciation

jiàn zhēng kè shǐ huán yù liè shī

èr shī xīn shòu zhào , cháng píng zhèng kǎi guī , yóu yán chéng zhàn mǎ , wèi dé jiě róng yī , shàng lín yù zhú liè , yí chūn zàn hé wéi , hàn dì xióng yóu fèn , qín wáng zhì gēng fēi , gù rén yíng xī wèn , niàn jiù shǐ yī yī , hé biān yī piàn shí , bù fù kěn zhī jī ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.