Traditional

見故人李均所借古鏡,恨其未獲歸府,斯人已

故人留鏡無歸處,今日懷君試暫窺。
歲久豈堪塵自入,夜長應待月相隨。
空憐瓊樹曾臨匣,猶見菱花獨映池。
所恨平生還不早,如今始掛隴頭枝。

Simplified

见故人李均所借古镜,恨其未获归府,斯人已

故人留镜无归处,今日怀君试暂窥。
岁久岂堪尘自入,夜长应待月相随。
空怜琼树曾临匣,犹见菱花独映池。
所恨平生还不早,如今始挂陇头枝。

Pronunciation

jiàn gù rén lǐ jūn suǒ jiè gǔ jìng , hèn qí wèi huò guī fǔ , sī rén yǐ

gù rén liú jìng wú guī chǔ , jīn rì huái jūn shì zàn kuī 。
suì jiǔ qǐ kān chén zì rù , yè cháng yīng dài yuè xiāng suí 。
kōng lián qióng shù zēng lín xiá , yóu jiàn líng huā dú yìng chí 。
suǒ hèn píng shēng huán bù zǎo , rú jīn shǐ guà lǒng tóu zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.