Traditional

見李蘇州示男阿武詩自感成詠

遙羨青雲裏,祥鸞正引雛。
自憐蒼海畔,老蚌不生珠。

Simplified

见李苏州示男阿武诗自感成咏

遥羡青云里,祥鸾正引雏。
自怜苍海畔,老蚌不生珠。

Pronunciation

jiàn lǐ sū zhōu shì nán ā wǔ shī zì gǎn chéng yǒng

yáo xiàn qīng yún lǐ , xiáng luán zhèng yǐn chú 。
zì lián cāng hǎi pàn , lǎo bàng bù shēng zhū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.