Traditional

見楊弘貞詩賦因題絕句以自諭

賦句詩章妙入神,未年三十即無身。
常嗟薄命形憔悴,若比弘貞是幸人。

Simplified

见杨弘贞诗赋因题绝句以自谕

赋句诗章妙入神,未年三十即无身。
常嗟薄命形憔悴,若比弘贞是幸人。

Pronunciation

jiàn yáng hóng zhēn shī fù yīn tí jué jù yǐ zì yù

fù jù shī zhāng miào rù shén , wèi nián sān shí jí wú shēn 。
cháng jiē báo mìng xíng qiáo cuì , ruò bǐ hóng zhēn shì xìng rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.