Traditional

見鵲補巢戲作

臥看銜枝鵲補巢,方知此老嬾堪嘲。
山村四十余年住,未省曾添一把茅。

Simplified

见鹊补巢戏作

卧看衔枝鹊补巢,方知此老嬾堪嘲。
山村四十余年住,未省曾添一把茅。

Pronunciation

jiàn què bǔ cháo xì zuò

wò kàn xián zhī què bǔ cháo , fāng zhī cǐ lǎo lǎn kān cháo 。
shān cūn sì shí yú nián zhù , wèi shěng zēng tiān yī bǎ máo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.