Traditional

觀刈麥

田家少閑月,五月人倍忙。
夜來南風起,小麥覆隴黃。
婦姑荷簞食,童稚攜壺漿。
相隨餉田去,丁壯在南岡。
足蒸暑土氣,背灼炎天光。
力盡不知熱,但惜夏日長。
復有貧婦人,抱子在背傍。
右手秉遺穗,左臂懸敝筐。
聽其相顧言,聞者為悲傷。
田家輸稅盡,拾此充饑腸。
今我何功德,曾不事農桑。
吏祿三百石,歲晏有余糧。
念此私自愧,盡日不能忘。

Simplified

观刈麦

田家少闲月,五月人倍忙。
夜来南风起,小麦覆陇黄。
妇姑荷箪食,童稚携壶浆。
相随饷田去,丁壮在南冈。
足蒸暑土气,背灼炎天光。
力尽不知热,但惜夏日长。
复有贫妇人,抱子在背傍。
右手秉遗穗,左臂悬敝筐。
听其相顾言,闻者为悲伤。
田家输税尽,拾此充饥肠。
今我何功德,曾不事农桑。
吏禄三百石,岁晏有余粮。
念此私自愧,尽日不能忘。

Pronunciation

guān yì mài

tián jiā shǎo xián yuè , wǔ yuè rén bèi máng 。
yè lái nán fēng qǐ , xiǎo mài fù lǒng huáng 。
fù gū hé dān shí , tóng zhì xié hú jiāng 。
xiāng suí xiǎng tián qù , dīng zhuàng zài nán gāng 。
zú zhēng shǔ tǔ qì , bèi zhuó yán tiān guāng 。
lì jìn bù zhī rè , dàn xī xià rì cháng 。
fù yǒu pín fù rén , bào zǐ zài bèi bàng 。
yòu shǒu bǐng yí suì , zuǒ bì xuán bì kuāng 。
tīng qí xiāng gù yán , wén zhě wéi bēi shāng 。
tián jiā shū shuì jìn , shí cǐ chōng jī cháng 。
jīn wǒ hé gōng dé , zēng bù shì nóng sāng 。
lì lù sān bǎi shí , suì yàn yǒu yú liáng 。
niàn cǐ sī zì kuì , jìn rì bù néng wàng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.