Traditional

觀妓

向晚小乘遊,朝來新上頭。
從來許長袖,未有客難留。

Simplified

观妓

向晚小乘游,朝来新上头。
从来许长袖,未有客难留。

Pronunciation

guān jì

xiàng wǎn xiǎo chéng yóu , zhāo lái xīn shàng tóu 。
cóng lái xǔ cháng xiù , wèi yǒu kè nán liú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.