Traditional

觀村童戲溪上

雨余溪水掠堤平,閑看村童謝晚晴。
竹馬踉蹡沖淖去,紙鳶跋扈挾風鳴。
三冬暫就儒生學,千耦還從父老耕。
識字粗堪供賦役,不須辛苦慕公卿。

Simplified

观村童戏溪上

雨余溪水掠堤平,闲看村童谢晚晴。
竹马踉蹡冲淖去,纸鸢跋扈挟风鸣。
三冬暂就儒生学,千耦还从父老耕。
识字粗堪供赋役,不须辛苦慕公卿。

Pronunciation

guān cūn tóng xì xī shàng

yǔ yú xī shuǐ l zhú mǎ liáng qiāng chōng nào qù , zhǐ yuān bá hù xié fēng míng 。
sān dōng zàn jiù rú shēng xué , qiān ǒu huán cóng fù lǎo gēng 。
shí zì cū kān gōng fù yì , bù xū xīn kǔ mù gōng qīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.