Traditional

觀校獵,上淮西相公

龍驤校獵邵陵東,野火初燒楚澤空。
師事黃公千戰後,身騎白馬萬人中。
笳隨晚吹吟邊草,箭沒寒雲落塞鴻。
三十擁旄誰不羨,周郎少小立奇功。

Simplified

观校猎,上淮西相公

龙骧校猎邵陵东,野火初烧楚泽空。
师事黄公千战后,身骑白马万人中。
笳随晚吹吟边草,箭没寒云落塞鸿。
三十拥旄谁不羡,周郎少小立奇功。

Pronunciation

guān xiào liè , shàng huái xī xiāng gōng

lóng xiāng xiào liè shào líng dōng , yě huǒ chū shāo chǔ zé kōng 。
shī shì huáng gōng qiān zhàn hòu , shēn qí bái mǎ wàn rén zhōng 。
jiā suí wǎn chuī yín biān cǎo , jiàn méi hán yún luò sāi hóng 。
sān shí yōng máo shuí bù xiàn , zhōu láng shǎo xiǎo lì qí gōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.