Traditional

觀音院讀壁間蘇在廷少卿兩小詩次韻

揚鞭暮出錦官城,小院無僧有月明。
不信道人心似鐵,隔城猶送搗衣聲。

Simplified

观音院读壁间苏在廷少卿两小诗次韵

扬鞭暮出锦官城,小院无僧有月明。
不信道人心似铁,隔城犹送捣衣声。

Pronunciation

guān yīn yuàn dú bì jiān sū zài tíng shǎo qīng liǎng xiǎo shī cì yùn

yáng biān mù chū jǐn guān chéng , xiǎo yuàn wú sēng yǒu yuè míng 。
bù xìn dào rén xīn sì tiě , gé chéng yóu sòng dǎo yī shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.