Traditional

覽古

莫恃金湯忽太平,草間霜露古今情。
空糊赪壤真何益,欲舉黃旗竟未成。
長樂瓦飛隨水逝,景陽鐘墮失天明。
回頭一吊箕山客,始信逃堯不為名。

Simplified

览古

莫恃金汤忽太平,草间霜露古今情。
空糊赪壤真何益,欲举黄旗竟未成。
长乐瓦飞随水逝,景阳钟堕失天明。
回头一吊箕山客,始信逃尧不为名。

Pronunciation

lǎn gǔ

mò shì jīn tāng hū tài píng , cǎo jiān shuāng lù gǔ jīn qíng 。
kōng hū chēng rǎng zhēn hé yì , yù jǔ huáng qí jìng wèi chéng 。
cháng lè wǎ fēi suí shuǐ shì , jǐng yáng zhōng duò shī tiān míng 。
huí tóu yī diào jī shān kè , shǐ xìn táo yáo bù wéi míng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.