Traditional

覽鏡喜老

今朝覽明鏡,須鬢盡成絲。
行年六十四,安得不衰羸。
親屬惜我老,相顧興嘆咨。
而我獨微笑,此意何人知?
笑罷仍命酒,掩鏡捋白髭。
爾輩且安坐,從容聽我詞。
生若不足戀,老亦何足悲。
生若茍可戀,老即生多時。
不老即須夭,不夭即須衰。
晚衰勝早夭,此理決不疑。
古人亦有言,浮生七十稀。
我今欠六歲,多幸或庶幾。
倘得及此限,何羨榮啟期。
當喜不當嘆,更傾酒一卮。

Simplified

览镜喜老

今朝览明镜,须鬓尽成丝。
行年六十四,安得不衰羸。
亲属惜我老,相顾兴叹咨。
而我独微笑,此意何人知?
笑罢仍命酒,掩镜捋白髭。
尔辈且安坐,从容听我词。
生若不足恋,老亦何足悲。
生若苟可恋,老即生多时。
不老即须夭,不夭即须衰。
晚衰胜早夭,此理决不疑。
古人亦有言,浮生七十稀。
我今欠六岁,多幸或庶几。
倘得及此限,何羡荣启期。
当喜不当叹,更倾酒一卮。

Pronunciation

lǎn jìng xǐ lǎo

jīn zhāo lǎn míng jìng , xū bìn jìn chéng sī 。
xíng nián liù shí sì , ān dé bù shuāi léi 。
qīn shǔ xī wǒ lǎo , xiāng gù xīng tàn zī 。
ér wǒ dú wēi xiào , cǐ yì hé rén zhī ?
xiào bà réng mìng jiǔ , yǎn jìng luō bái zī 。
ěr bèi qiě ān zuò , cóng róng tīng wǒ cí 。
shēng ruò bù zú liàn , lǎo yì hé zú bēi 。
shēng ruò gǒu kě liàn , lǎo jí shēng duō shí 。
bù lǎo jí xū yāo , bù yāo jí xū shuāi 。
wǎn shuāi shèng zǎo yāo , cǐ lǐ jué bù yí 。
gǔ rén yì yǒu yán , fú shēng qī shí xī 。
wǒ jīn qiàn liù suì , duō xìng huò shù jī 。
tǎng dé jí cǐ xiàn , hé xiàn róng qǐ qī 。
dāng xǐ bù dāng tàn , gēng qīng jiǔ yī zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.