Traditional

解仙佩

有個人人牽系。
淚成痕,滴盡羅衣。
問海約山盟何時。
鎮教人,目斷魂飛。
夢裏似偎人睡。
肌膚依舊骨香膩。
覺來但堆鴛被。
想忡忡,那裏爭知。

Simplified

解仙佩

有个人人牵系。
泪成痕,滴尽罗衣。
问海约山盟何时。
镇教人,目断魂飞。
梦里似偎人睡。
肌肤依旧骨香腻。
觉来但堆鸳被。
想忡忡,那里争知。

Pronunciation

jiě xiān pèi

yǒu gè rén rén qiān xì 。
lèi chéng hén , dī jìn luó yī 。
wèn hǎi yuē shān méng hé shí 。
zhèn jiào rén , mù duàn hún fēi 。
mèng lǐ sì wēi rén shuì 。
jī fū yī jiù gǔ xiāng nì 。
jué lái dàn duī yuān bèi 。
xiǎng chōng chōng , nà lǐ zhēng zhī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.