Traditional

解佩令 以上並見嗚鶴余音卷八

*行之士,功勤不小。
識五行,逆順顛倒。
妙理玄玄,玉爐中,龍蟠虎繞。
金鼎內,煉成至寶。
陽神離體,杳杳冥冥,剎那間,遊遍三島。
出入純熟按捺住,別尋玄妙。
合真空,太虛是了。

Simplified

解佩令 以上并见呜鹤余音卷八

*行之士,功勤不小。
识五行,逆顺颠倒。
妙理玄玄,玉炉中,龙蟠虎绕。
金鼎内,炼成至宝。
阳神离体,杳杳冥冥,刹那间,游遍三岛。
出入纯熟按捺住,别寻玄妙。
合真空,太虚是了。

Pronunciation

jiě pèi líng yǐ shàng bìng jiàn wū hè yú yīn juàn bā

ê xíng zhī shì , gōng qín bù xiǎo 。
shí wǔ xíng , nì shùn diān dǎo 。
miào lǐ xuán xuán , yù lú zhōng , lóng pán hǔ rào 。
jīn dǐng nèi , liàn chéng zhì bǎo 。
yáng shén lí tǐ , yǎo yǎo míng míng , chà nà jiān , yóu biàn sān dǎo 。
chū rù chún shú àn nà zhù , bié xún xuán miào 。
hé zhēn kōng , tài xū shì liǎo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.