Traditional

解佩令

一生蒙懂,世事不曉。
吃茶飯,不知饑飽。
坐處生根,立一似,頑石當道。
任傍人,笑我虛矯。
文藝不解,豈知典教。
說修行,無分剖。
面上塵埃,發**,身披衲襖。
永長生,浩劫不老。

Simplified

解佩令

一生蒙懂,世事不晓。
吃茶饭,不知饥饱。
坐处生根,立一似,顽石当道。
任傍人,笑我虚矫。
文艺不解,岂知典教。
说修行,无分剖。
面上尘埃,发**,身披衲袄。
永长生,浩劫不老。

Pronunciation

jiě pèi líng

yī shēng mēng dǒng , shì shì bù xiǎo 。
chī chá fàn , bù zhī jī bǎo 。
zuò chǔ shēng gēn , lì yī sì , wán shí dāng dào 。
rèn bàng rén , xiào wǒ xū jiǎo 。
wén yì bù jiě , qǐ zhī diǎn jiào 。
shuō xiū xíng , wú fēn pōu 。
miàn shàng chén āi , fā êê, shēn pī nà ǎo 。
yǒng cháng shēng , hào jié bù lǎo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.