Traditional

解嘲

一壑棲遲久,多生習氣消。
行藏無媿怍,夢覺兩逍遙。
倩鶴傳山信,疏泉洗藥苗。
晚來幽興極,乘月過溪橋。

Simplified

解嘲

一壑栖迟久,多生习气消。
行藏无媿怍,梦觉两逍遥。
倩鹤传山信,疏泉洗药苗。
晚来幽兴极,乘月过溪桥。

Pronunciation

jiě cháo

yī hè qī chí jiǔ , duō shēng xí qì xiāo 。
xíng cáng wú kuì zuò , mèng jué liǎng xiāo yáo 。
qiàn hè chuán shān xìn , shū quán xǐ yào miáo 。
wǎn lái yōu xīng jí , chéng yuè guò xī qiáo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.