Traditional

解紅 嗚鶴余音卷一

洞天深處。
道非遠,咫尺人難悟。
浮沈內景。
須憑匠手工夫。
專候曉來,一點陽生通玄路。
盡藏在碧波深深處,恁時主。
地雷震動山頭雨。
漸澆灌黃芽,乍離土。
嬰兒采得攜籃去。
向真霞六陽,鼎內烹煮。
搬運轉,東西與南北,鋪八卦九宮,要知宗祖。
十幹數內分左右,要顯龍虎。
玄武後隨,朱雀當先,祥雲布。
曲江上,萬神都來聚,夫與婦。
癸母跨赤龍,歸洞府。
要尋覓金翁,問憑據。
陰陽會合三千數。
指天地海山,同壽堅固

Simplified

解红 呜鹤余音卷一

洞天深处。
道非远,咫尺人难悟。
浮沉内景。
须凭匠手工夫。
专候晓来,一点阳生通玄路。
尽藏在碧波深深处,恁时主。
地雷震动山头雨。
渐浇灌黄芽,乍离土。
婴儿采得携篮去。
向真霞六阳,鼎内烹煮。
搬运转,东西与南北,铺八卦九宫,要知宗祖。
十干数内分左右,要显龙虎。
玄武后随,朱雀当先,祥云布。
曲江上,万神都来聚,夫与妇。
癸母跨赤龙,归洞府。
要寻觅金翁,问凭据。
阴阳会合三千数。
指天地海山,同寿坚固

Pronunciation

jiě hóng wū hè yú yīn juàn yī

dòng tiān shēn chǔ 。
dào fēi yuǎn , zhǐ chǐ rén nán wù 。
fú chén nèi jǐng 。
xū píng jiàng shǒu gōng fū 。
zhuān hòu xiǎo lái , yī diǎn yáng shēng tōng xuán lù 。
jìn cáng zài bì bō shēn shēn chǔ , nèn shí zhǔ 。
dì léi zhèn dòng shān tóu yǔ 。
jiàn jiāo guàn huáng yá , zhà lí tǔ 。
yīng ér cǎi dé xié lán qù 。
xiàng zhēn xiá liù yáng , dǐng nèi pēng zhǔ 。
bān yùn zhuǎn , dōng xī yǔ nán běi , pū bā guà jiǔ gōng , yào zhī zōng zǔ 。
shí gān shù nèi fēn zuǒ yòu , yào xiǎn lóng hǔ 。
xuán wǔ hòu suí , zhū què dāng xiān , xiáng yún bù 。
qū jiāng shàng , wàn shén dū lái jù , fū yǔ fù 。
guǐ mǔ kuà chì lóng , guī dòng fǔ 。
yào xún mì jīn wēng , wèn píng jù 。
yīn yáng huì hé sān qiān shù 。
zhǐ tiān dì hǎi shān , tóng shòu jiān gù

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.