Traditional

解連環

淚淹妝薄。
背東風佇立,柳綿池閣。
漫細字,書滿芳箋,恨釵燕箏鴻,總難憑托。
風雨無情,又顛倒,綠苔紅萼。
仗香醪破悶,怎禁夜闌,酒酲蕭索。
劉郎已望故約。
奈重門靜院,光景如昨。
盡做它,別有留心,便不念當時,雨意初著。
京兆眉殘,怎忍為,新人梳掠。
盡今生,拼了為伊,任人道錯。

Simplified

解连环

泪淹妆薄。
背东风伫立,柳绵池阁。
漫细字,书满芳笺,恨钗燕筝鸿,总难凭托。
风雨无情,又颠倒,绿苔红萼。
仗香醪破闷,怎禁夜阑,酒酲萧索。
刘郎已望故约。
奈重门静院,光景如昨。
尽做它,别有留心,便不念当时,雨意初著。
京兆眉残,怎忍为,新人梳掠。
尽今生,拼了为伊,任人道错。

Pronunciation

jiě lián huán

lèi yān zhuāng báo 。
bèi dōng fēng zhù lì , liǔ mián chí gé 。
màn xì zì , shū mǎn fāng jiān , hèn chāi yàn zhēng hóng , zǒng nán píng tuō 。
fēng yǔ wú qíng , yòu diān dǎo , lǜ tái hóng è 。
zhàng xiāng láo pò mèn , zěn jīn yè lán , jiǔ chéng xiāo suǒ 。
liú láng yǐ wàng gù yuē 。
nài zhòng mén jìng yuàn , guāng jǐng rú zuó 。
jìn zuò tā , bié yǒu liú xīn , biàn bù niàn dāng shí , yǔ yì chū zhù 。
jīng zhào méi cán , zěn rěn wéi , xīn rén shū l jìn jīn shēng , pīn liǎo wéi yī , rèn rén dào cuò 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.