Traditional

認春戲呈馮少尹李郎中陳主簿

認得春風先到處,西園南面水東頭。
柳初變後條猶重,花未開前枝已稠。
暗助醉歡尋綠酒,潛添睡興著紅樓。
知君未別陽和意,直待春深始擬遊。

Simplified

认春戏呈冯少尹李郎中陈主簿

认得春风先到处,西园南面水东头。
柳初变后条犹重,花未开前枝已稠。
暗助醉欢寻绿酒,潜添睡兴着红楼。
知君未别阳和意,直待春深始拟游。

Pronunciation

rèn chūn xì chéng féng shǎo yǐn lǐ láng zhōng chén zhǔ bù

rèn dé chūn fēng xiān dào chǔ , xī yuán nán miàn shuǐ dōng tóu 。
liǔ chū biàn hòu tiáo yóu zhòng , huā wèi kāi qián zhī yǐ chóu 。
àn zhù zuì huān xún lǜ jiǔ , qián tiān shuì xīng zhuó hóng lóu 。
zhī jūn wèi bié yáng hé yì , zhí dài chūn shēn shǐ nǐ yóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.