Traditional

記乙醜十月一日夜夢

旋糴街頭米數升,黃昏看上店身燈。
明朝山路聞饒石,買得烏騾喜不勝。

Simplified

记乙丑十月一日夜梦

旋籴街头米数升,黄昏看上店身灯。
明朝山路闻饶石,买得乌骡喜不胜。

Pronunciation

jì yǐ chǒu shí yuè yī rì yè mèng

xuán dí jiē tóu mǐ shù shēng , huáng hūn kàn shàng diàn shēn dēng 。
míng zhāo shān lù wén ráo shí , mǎi dé wū luó xǐ bù shèng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.