Traditional

記九月二十六夜夢

海山萬峰郁參差,宮殿插水蟠蛟螭。
碧桃千樹自開落,飛橋架空來者誰?
桐枝高聳宿丹鳳,蓮葉半展巢金龜。
和風微度寶箏響,永日徐轉簾陰移。
西廂恍記舊遊處,素壁好在尋春詩。
當年意氣不少讓,跌宕醉墨紛淋漓。
宿酲未解字猶濕,人間歲月浩莫推。
嘆驚撫幾忽夢斷,海闊天遠難重期。

Simplified

记九月二十六夜梦

海山万峰郁参差,宫殿插水蟠蛟螭。
碧桃千树自开落,飞桥架空来者谁?
桐枝高耸宿丹凤,莲叶半展巢金龟。
和风微度宝筝响,永日徐转帘阴移。
西厢恍记旧游处,素壁好在寻春诗。
当年意气不少让,跌宕醉墨纷淋漓。
宿酲未解字犹湿,人间岁月浩莫推。
叹惊抚几忽梦断,海阔天远难重期。

Pronunciation

jì jiǔ yuè èr shí liù yè mèng

hǎi shān wàn fēng yù cān chà , gōng diàn chā shuǐ pán jiāo chī 。
bì táo qiān shù zì kāi luò , fēi qiáo jià kōng lái zhě shuí ?
tóng zhī gāo sǒng sù dān fèng , lián yè bàn zhǎn cháo jīn guī 。
hé fēng wēi dù bǎo zhēng xiǎng , yǒng rì xú zhuǎn lián yīn yí 。
xī xiāng huǎng jì jiù yóu chǔ , sù bì hǎo zài xún chūn shī 。
dāng nián yì qì bù shǎo ràng , diē dàng zuì mò fēn lín lí 。
sù chéng wèi jiě zì yóu shī , rén jiān suì yuè hào mò tuī 。
tàn jīng fǔ jī hū mèng duàn , hǎi kuò tiān yuǎn nán zhòng qī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.