Traditional

記夢

夜夢遊名山,翠壁開巖扉;主人喜迎客,劇談皆造微。
下臨萬裏空,渺渺一鶴飛。
安得棄家去,丹竈常相依?

Simplified

记梦

夜梦游名山,翠壁开岩扉;主人喜迎客,剧谈皆造微。
下临万里空,渺渺一鹤飞。
安得弃家去,丹灶常相依?

Pronunciation

jì mèng

yè mèng yóu míng shān , cuì bì kāi yán fēi û zhǔ rén xǐ yíng kè , jù tán jiē zào wēi 。
xià lín wàn lǐ kōng , miǎo miǎo yī hè fēi 。
ān dé qì jiā qù , dān zào cháng xiāng yī ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.