Traditional

講學

遷善以美身,講學以盡性,能為可行爾,用舍固有命。
天方斫斯文,魯叟虛歷聘。
黎元則可哀,窮死吾何病!

Simplified

讲学

迁善以美身,讲学以尽性,能为可行尔,用舍固有命。
天方斫斯文,鲁叟虚历聘。
黎元则可哀,穷死吾何病!

Pronunciation

jiǎng xué

qiān shàn yǐ měi shēn , jiǎng xué yǐ jìn xìng , néng wéi kě xíng ěr , yòng shè gù yǒu mìng 。
tiān fāng zhuó sī wén , lǔ sǒu xū lì pìn 。
lí yuán zé kě āi , qióng sǐ wú hé bìng !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.