Traditional

論鄰人

世通婚姻對門扉,禍福饑飽常相依。
忿爭得直義愈非,不如一醉懹牒歸。

Simplified

论邻人

世通婚姻对门扉,祸福饥饱常相依。
忿争得直义愈非,不如一醉懹牒归。

Pronunciation

lùn lín rén

shì tōng hūn yīn duì mén fēi , huò fú jī bǎo cháng xiāng yī 。
fèn zhēng dé zhí yì yù fēi , bù rú yī zuì ràng dié guī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.