Traditional

訪客不遇

風急斜吹帽,泥深亂濺衣。
杜門常畏罵,訪客卻空歸。
老馬舉蹄嬾,枯槐無葉飛。
馳驅幾時了,散發憶苔磯。

Simplified

访客不遇

风急斜吹帽,泥深乱溅衣。
杜门常畏骂,访客却空归。
老马举蹄嬾,枯槐无叶飞。
驰驱几时了,散发忆苔矶。

Pronunciation

fǎng kè bù yù

fēng jí xié chuī mào , ní shēn luàn jiàn yī 。
dù mén cháng wèi mà , fǎng kè què kōng guī 。
lǎo mǎ jǔ tí lǎn , kū huái wú yè fēi 。
chí qū jī shí liǎo , sàn fā yì tái jī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.