Traditional

訴衷情

燭燼香殘簾半卷,夢初驚。
花欲謝,深夜,月籠明。
何處按歌聲,輕輕。
舞衣塵暗生,負春情。
碧沼紅芳煙雨靜,倚蘭橈。
垂玉佩,交帶,裊纖腰。
鴛夢隔星橋,迢迢。
越羅香暗銷,墜花翹。

Simplified

诉衷情

烛烬香残帘半卷,梦初惊。
花欲谢,深夜,月笼明。
何处按歌声,轻轻。
舞衣尘暗生,负春情。
碧沼红芳烟雨静,倚兰桡。
垂玉佩,交带,袅纤腰。
鸳梦隔星桥,迢迢。
越罗香暗销,坠花翘。

Pronunciation

sù zhōng qíng

zhú jìn xiāng cán lián bàn juàn , mèng chū jīng 。
huā yù xiè , shēn yè , yuè lóng míng 。
hé chǔ àn gē shēng , qīng qīng 。
wǔ yī chén àn shēng , fù chūn qíng 。
bì zhǎo hóng fāng yān yǔ jìng , yǐ lán ráo 。
chuí yù pèi , jiāo dài , niǎo xiān yāo 。
yuān mèng gé xīng qiáo , tiáo tiáo 。
yuè luó xiāng àn xiāo , zhuì huā qiáo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.