Traditional

訴衷情

當年萬裏覓封侯。
匹馬戍梁州。
關河夢斷何處,塵暗舊貂裘。
胡未滅,鬢先秋。
淚空流。
此生誰料,心在天山,身老滄洲。

Simplified

诉衷情

当年万里觅封侯。
匹马戍梁州。
关河梦断何处,尘暗旧貂裘。
胡未灭,鬓先秋。
泪空流。
此生谁料,心在天山,身老沧洲。

Pronunciation

sù zhōng qíng

dāng nián wàn lǐ mì fēng hóu 。
pǐ mǎ shù liáng zhōu 。
guān hé mèng duàn hé chǔ , chén àn jiù diāo qiú 。
hú wèi miè , bìn xiān qiū 。
lèi kōng liú 。
cǐ shēng shuí liào , xīn zài tiān shān , shēn lǎo cāng zhōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.