Traditional

訴衷情

青衫初入九重城。
結友盡豪英。
蠟封夜半傳檄,馳騎諭幽並。
時易失,誌難成。
鬢絲生。
平章風月,彈壓江山,別是功名。

Simplified

诉衷情

青衫初入九重城。
结友尽豪英。
蜡封夜半传檄,驰骑谕幽并。
时易失,志难成。
鬓丝生。
平章风月,弹压江山,别是功名。

Pronunciation

sù zhōng qíng

qīng shān chū rù jiǔ zhòng chéng 。
jié yǒu jìn háo yīng 。
là fēng yè bàn chuán xí , chí qí yù yōu bìng 。
shí yì shī , zhì nán chéng 。
bìn sī shēng 。
píng zhāng fēng yuè , dàn yā jiāng shān , bié shì gōng míng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.