Traditional

訴衷情

當年萬裏覓封侯,匹馬戍梁州。
關河夢斷何處,塵暗舊貂裘。
胡未滅,鬢先秋,淚空流。
此身誰料,心在天山,身老滄洲!

Simplified

诉衷情

当年万里觅封侯,匹马戍梁州。
关河梦断何处,尘暗旧貂裘。
胡未灭,鬓先秋,泪空流。
此身谁料,心在天山,身老沧洲!

Pronunciation

sù zhōng qíng

dāng nián wàn lǐ mì fēng hóu , pǐ mǎ shù liáng zhōu 。
guān hé mèng duàn hé chǔ , chén àn jiù diāo qiú 。
hú wèi miè , bìn xiān qiū , lèi kōng liú 。
cǐ shēn shuí liào , xīn zài tiān shān , shēn lǎo cāng zhōu !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.