Traditional

訴衷情

歌時眉黛舞時腰。
無處不嬌饒。
初剪菊,欲登高。
天氣怯鮫綃。
紫絲障,綠楊橋。
路迢迢。
酒闌歌罷,一度歸時,一度魂消。

Simplified

诉衷情

歌时眉黛舞时腰。
无处不娇饶。
初剪菊,欲登高。
天气怯鲛绡。
紫丝障,绿杨桥。
路迢迢。
酒阑歌罢,一度归时,一度魂消。

Pronunciation

sù zhōng qíng

gē shí méi dài wǔ shí yāo 。
wú chǔ bù jiāo ráo 。
chū jiǎn jú , yù dēng gāo 。
tiān qì qiè jiāo xiāo 。
zǐ sī zhàng , lǜ yáng qiáo 。
lù tiáo tiáo 。
jiǔ lán gē bà , yī dù guī shí , yī dù hún xiāo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.