Traditional

詔授同州刺史病不赴任因詠所懷

同州慵不去,此意復誰知。
誠愛俸錢厚,其如身力衰。
可憐病判案,何似醉吟詩?
勞逸懸相遠,行藏決不疑。
徒煩人勸諫,隻合自尋思。
白發來無限,青山去有期。
野心惟怕鬧,家口莫愁饑。
賣卻新昌宅,聊充送老資。

Simplified

诏授同州刺史病不赴任因咏所怀

同州慵不去,此意复谁知。
诚爱俸钱厚,其如身力衰。
可怜病判案,何似醉吟诗?
劳逸悬相远,行藏决不疑。
徒烦人劝谏,只合自寻思。
白发来无限,青山去有期。
野心惟怕闹,家口莫愁饥。
卖却新昌宅,聊充送老资。

Pronunciation

zhào shòu tóng zhōu cì shǐ bìng bù fù rèn yīn yǒng suǒ huái

tóng zhōu yōng bù qù , cǐ yì fù shuí zhī 。
chéng ài fèng qián hòu , qí rú shēn lì shuāi 。
kě lián bìng pàn àn , hé sì zuì yín shī ?
láo yì xuán xiāng yuǎn , xíng cáng jué bù yí 。
tú fán rén quàn jiàn , zhī hé zì xún sī 。
bái fā lái wú xiàn , qīng shān qù yǒu qī 。
yě xīn wéi pà nào , jiā kǒu mò chóu jī 。
mài què xīn chāng zhái , liáo chōng sòng lǎo zī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.