Traditional

試茶

北窗高臥鼾如雷,誰遣香茶挽夢回?
綠地毫甌雪花乳,不妨也道入閩來。

Simplified

试茶

北窗高卧鼾如雷,谁遣香茶挽梦回?
绿地毫瓯雪花乳,不妨也道入闽来。

Pronunciation

shì chá

běi chuāng gāo wò hān rú léi , shuí qiǎn xiāng chá wǎn mèng huí ?
lǜ dì háo ōu xuě huā rǔ , bù fáng yě dào rù mǐn lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.