Traditional

讀何斯舉黃州秋居雜詠次其韻

全家寄舴艋,結茅非始謀,江市得煙蓑,不博千金裘。
道散俗日薄,老聃出衰周。
治身去健羨,如稼必去蟊。
吾身一隙塵,斯世一客郵。
君能通其說,生死真浮休。

Simplified

读何斯举黄州秋居杂咏次其韵

全家寄舴艋,结茅非始谋,江市得烟蓑,不博千金裘。
道散俗日薄,老聃出衰周。
治身去健羡,如稼必去蟊。
吾身一隙尘,斯世一客邮。
君能通其说,生死真浮休。

Pronunciation

dú hé sī jǔ huáng zhōu qiū jū zá yǒng cì qí yùn

quán jiā jì zé měng , jié máo fēi shǐ móu , jiāng shì dé yān suō , bù bó qiān jīn qiú 。
dào sàn sú rì báo , lǎo dān chū shuāi zhōu 。
zhì shēn qù jiàn xiàn , rú jià bì qù máo 。
wú shēn yī xì chén , sī shì yī kè yóu 。
jūn néng tōng qí shuō , shēng sǐ zhēn fú xiū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.