Traditional

讀僧靈澈詩

東林寺裏西廊下,石片鐫題數首詩。
言句怪來還校別,看名知是老湯師。

Simplified

读僧灵澈诗

东林寺里西廊下,石片镌题数首诗。
言句怪来还校别,看名知是老汤师。

Pronunciation

dú sēng líng chè shī

dōng lín sì lǐ xī láng xià , shí piàn juān tí shù shǒu shī 。
yán jù guài lái huán xiào bié , kàn míng zhī shì lǎo tāng shī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.