Traditional

讀史五首

楚懷放靈均,國政亦荒淫。
仿徨未忍決,繞澤行悲吟。
漢文疑賈生,謫置湘之陰。
是時刑方措,此去難為心。
士生一代間,誰不有浮沈。
良時真可惜,亂世何足欽。
乃知汨羅恨,未牴長沙深。

禍患如棼絲,其來無端緒。
馬遷下蠶室,嵇康就囹圄。
抱冤誌氣屈,忍恥形神沮。
當彼戮辱時,奮飛無翅羽。
商山有黃綺,潁川有巢許。
何不從之遊,超然離網罟。
山林少羈鞅,世路多艱阻。
寄謝伐檀人,慎勿嗟窮處。

漢日大將軍,少為乞食子。
秦時故列侯,老作鋤瓜士。
春華何暐曄,園中發桃李。
秋風忽蕭條,堂上生荊枳。
深谷變為岸,桑田成海水。
勢去未須悲,時來何足喜。
寄言榮枯者,反復殊未已。

含沙射人影,雖病人不知。
巧言構人罪,至死人不疑。
掇蜂殺愛子,掩鼻戮寵姬。
弘恭陷蕭望,趙高謀李斯。
陰德既必報,陰禍豈虛施。
人事雖可罔,天道終難欺。
明則有刑辟,幽則有神祗。
茍免勿私喜,鬼得而誅之。

季子憔悴時,婦見不下機。
買臣負薪日,妻亦棄如遺。
一朝黃金多,佩印衣錦歸。
去妻不敢視,婦嫂強依依。
富貴家人重,貧賤妻子欺。
奈何貧富間,可移親愛誌?
遂使中人心,汲汲求富貴。
又令下人力,各競錐刀利。
隨分歸舍來,一取妻孥意。

Simplified

读史五首

楚怀放灵均,国政亦荒淫。
彷徨未忍决,绕泽行悲吟。
汉文疑贾生,谪置湘之阴。
是时刑方措,此去难为心。
士生一代间,谁不有浮沉。
良时真可惜,乱世何足钦。
乃知汨罗恨,未抵长沙深。

祸患如棼丝,其来无端绪。
马迁下蚕室,嵇康就囹圄。
抱冤志气屈,忍耻形神沮。
当彼戮辱时,奋飞无翅羽。
商山有黄绮,颍川有巢许。
何不从之游,超然离网罟。
山林少羁鞅,世路多艰阻。
寄谢伐檀人,慎勿嗟穷处。

汉日大将军,少为乞食子。
秦时故列侯,老作锄瓜士。
春华何暐晔,园中发桃李。
秋风忽萧条,堂上生荆枳。
深谷变为岸,桑田成海水。
势去未须悲,时来何足喜。
寄言荣枯者,反复殊未已。

含沙射人影,虽病人不知。
巧言构人罪,至死人不疑。
掇蜂杀爱子,掩鼻戮宠姬。
弘恭陷萧望,赵高谋李斯。
阴德既必报,阴祸岂虚施。
人事虽可罔,天道终难欺。
明则有刑辟,幽则有神祗。
苟免勿私喜,鬼得而诛之。

季子憔悴时,妇见不下机。
买臣负薪日,妻亦弃如遗。
一朝黄金多,佩印衣锦归。
去妻不敢视,妇嫂强依依。
富贵家人重,贫贱妻子欺。
奈何贫富间,可移亲爱志?
遂使中人心,汲汲求富贵。
又令下人力,各竞锥刀利。
随分归舍来,一取妻孥意。

Pronunciation

dú shǐ wǔ shǒu

chǔ huái fàng líng jūn , guó zhèng yì huāng yín 。
páng huáng wèi rěn jué , rào zé xíng bēi yín 。
hàn wén yí jiǎ shēng , zhé zhì xiāng zhī yīn 。
shì shí xíng fāng cuò , cǐ qù nán wéi xīn 。
shì shēng yī dài jiān , shuí bù yǒu fú chén 。
liáng shí zhēn kě xī , luàn shì hé zú qīn 。
nǎi zhī mì luó hèn , wèi dǐ cháng shā shēn 。

huò huàn rú fén sī , qí lái wú duān xù 。
mǎ qiān xià cán shì , jí kāng jiù líng yǔ 。
bào yuān zhì qì qū , rěn chǐ xíng shén jǔ 。
dāng bǐ lù rǔ shí , fèn fēi wú chì yǔ 。
shāng shān yǒu huáng qǐ , yǐng chuān yǒu cháo xǔ 。
hé bù cóng zhī yóu , chāo rán lí wǎng gǔ 。
shān lín shǎo jī yāng , shì lù duō jiān zǔ 。
jì xiè fá tán rén , shèn wù jiē qióng chǔ 。

hàn rì dà jiāng jūn , shǎo wéi qǐ shí zǐ 。
qín shí gù liè hóu , lǎo zuò chú guā shì 。
chūn huá hé wěi yè , yuán zhōng fā táo lǐ 。
qiū fēng hū xiāo tiáo , táng shàng shēng jīng zhī 。
shēn gǔ biàn wéi àn , sāng tián chéng hǎi shuǐ 。
shì qù wèi xū bēi , shí lái hé zú xǐ 。
jì yán róng kū zhě , fǎn fù shū wèi yǐ 。

hán shā shè rén yǐng , suī bìng rén bù zhī 。
qiǎo yán gòu rén zuì , zhì sǐ rén bù yí 。
duō fēng shā ài zǐ , yǎn bí lù chǒng jī 。
hóng gōng xiàn xiāo wàng , zhào gāo móu lǐ sī 。
yīn dé jì bì bào , yīn huò qǐ xū shī 。
rén shì suī kě wǎng , tiān dào zhōng nán qī 。
míng zé yǒu xíng bì , yōu zé yǒu shén zhī 。
gǒu miǎn wù sī xǐ , guǐ dé ér zhū zhī 。

jì zǐ qiáo cuì shí , fù jiàn bù xià jī 。
mǎi chén fù xīn rì , qī yì qì rú yí 。
yī zhāo huáng jīn duō , pèi yìn yī jǐn guī 。
qù qī bù gǎn shì , fù sǎo qiáng yī yī 。
fù guì jiā rén zhòng , pín jiàn qī zǐ qī 。
nài hé pín fù jiān , kě yí qīn ài zhì ?
suì shǐ zhōng rén xīn , jí jí qiú fù guì 。
yòu líng xià rén lì , gè jìng zhuī dāo lì 。
suí fēn guī shè lái , yī qǔ qī nú yì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.