Traditional

讀史

男子胸中正要奇,立京能立太平基。
君王玉鉞無窮恨,千載茫茫誰復知?

Simplified

读史

男子胸中正要奇,立京能立太平基。
君王玉钺无穷恨,千载茫茫谁复知?

Pronunciation

dú shǐ

nán zǐ xiōng zhōng zhèng yào qí , lì jīng néng lì tài píng jī 。
jūn wáng yù yuè wú qióng hèn , qiān zài máng máng shuí fù zhī ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.