Traditional

讀莊子

去國辭家謫異方,中心自怪少憂傷。
為尋莊子知歸處,認得無何是本鄉。

Simplified

读庄子

去国辞家谪异方,中心自怪少忧伤。
为寻庄子知归处,认得无何是本乡。

Pronunciation

dú zhuāng zǐ

qù guó cí jiā zhé yì fāng , zhōng xīn zì guài shǎo yōu shāng 。
wéi xún zhuāng zǐ zhī guī chǔ , rèn dé wú hé shì běn xiāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.