Traditional

讀易

老喜杜門常謝客,病惟讀易不迎醫。
冬來更愧乖慵甚,醉過收蕎下麥時。

Simplified

读易

老喜杜门常谢客,病惟读易不迎医。
冬来更愧乖慵甚,醉过收荞下麦时。

Pronunciation

dú yì

lǎo xǐ dù mén cháng xiè kè , bìng wéi dú yì bù yíng yī 。
dōng lái gēng kuì guāi yōng shèn , zuì guò shōu qiáo xià mài shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.