Traditional

讀曲歌

思歡不得來,抱被空中語。
月沒星不亮,持底明儂緒。

Simplified

读曲歌

思欢不得来,抱被空中语。
月没星不亮,持底明侬绪。

Pronunciation

dú qū gē

sī huān bù dé lái , bào bèi kōng zhōng yǔ 。
yuè méi xīng bù liàng , chí dǐ míng nóng xù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.