Traditional

讀淵明詩

淵明甫六十,遽覺前途迮,作詩頗感慨,自謂當去客。
吾年久過此,霜雪紛滿幘,豈惟仆整駕,已迫牛負軛。
奈何不少警,玩此白駒隙。
傾身事詩酒,廢日弄泉石;梅花何預汝,一笑從渠索。
顧以有限身,兒戲作無益。
一床寬有余,虛室自生白,要當棄百事,言從老聃役。

Simplified

读渊明诗

渊明甫六十,遽觉前途迮,作诗颇感慨,自谓当去客。
吾年久过此,霜雪纷满帻,岂惟仆整驾,已迫牛负轭。
奈何不少警,玩此白驹隙。
倾身事诗酒,废日弄泉石;梅花何预汝,一笑从渠索。
顾以有限身,儿戏作无益。
一床宽有余,虚室自生白,要当弃百事,言从老聃役。

Pronunciation

dú yuān míng shī

yuān míng fǔ liù shí , jù jué qián tú zé , zuò shī pō gǎn kǎi , zì wèi dāng qù kè 。
wú nián jiǔ guò cǐ , shuāng xuě fēn mǎn zé , qǐ wéi pū zhěng jià , yǐ pò niú fù è 。
nài hé bù shǎo jǐng , wán cǐ bái jū xì 。
qīng shēn shì shī jiǔ , fèi rì nòng quán shí û méi huā hé yù rǔ , yī xiào cóng qú suǒ 。
gù yǐ yǒu xiàn shēn , ér xì zuò wú yì 。
yī chuáng kuān yǒu yú , xū shì zì shēng bái , yào dāng qì bǎi shì , yán cóng lǎo dān yì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.