Traditional

讀禪經

須知諸相皆非相,若住無余卻有余。
言下忘言一時了,夢中說夢兩重虛。
空花豈得兼求果,陽焰如何更覓魚。
攝動是禪禪是動,不禪不動即如如。

Simplified

读禅经

须知诸相皆非相,若住无余却有余。
言下忘言一时了,梦中说梦两重虚。
空花岂得兼求果,阳焰如何更觅鱼。
摄动是禅禅是动,不禅不动即如如。

Pronunciation

dú chán jīng

xū zhī zhū xiāng jiē fēi xiāng , ruò zhù wú yú què yǒu yú 。
yán xià wàng yán yī shí liǎo , mèng zhōng shuō mèng liǎng zhòng xū 。
kōng huā qǐ dé jiān qiú guǒ , yáng yàn rú hé gēng mì yú 。
shè dòng shì chán chán shì dòng , bù chán bù dòng jí rú rú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.