Traditional

讀胡基仲舊詩有感

少日飛騰翰墨場,暮年相見尚昂藏。
沈沙舟畔千帆過,翦翮籠邊百鳥翔。
訪古每思春並轡,說詩仍記夜連床。
忽忽去日多於發,不獨悲君亦自傷。

Simplified

读胡基仲旧诗有感

少日飞腾翰墨场,暮年相见尚昂藏。
沈沙舟畔千帆过,翦翮笼边百鸟翔。
访古每思春并辔,说诗仍记夜连床。
忽忽去日多於发,不独悲君亦自伤。

Pronunciation

dú hú jī zhòng jiù shī yǒu gǎn

shǎo rì fēi téng hàn mò cháng , mù nián xiāng jiàn shàng áng cáng 。
shěn shā zhōu pàn qiān fān guò , jiǎn hé lóng biān bǎi niǎo xiáng 。
fǎng gǔ měi sī chūn bìng pèi , shuō shī réng jì yè lián chuáng 。
hū hū qù rì duō yū fā , bù dú bēi jūn yì zì shāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.