Traditional

讀鄧魴詩

塵架多文集,偶取一卷披。
未及看姓名,疑是陶潛詩。
看名知是君,惻惻令我悲。
詩人多蹇厄,近日誠有之。
京兆杜子美,猶得一拾遺。
襄陽孟浩然,亦聞鬢成絲。
嗟君兩不如,三十在布衣。
擢第祿不及,新婚妻未歸。
少年無疾患,溘死於路岐。
天不與爵壽,唯與好文詞。
此理勿復道,巧歷不能推。

Simplified

读邓鲂诗

尘架多文集,偶取一卷披。
未及看姓名,疑是陶潜诗。
看名知是君,恻恻令我悲。
诗人多蹇厄,近日诚有之。
京兆杜子美,犹得一拾遗。
襄阳孟浩然,亦闻鬓成丝。
嗟君两不如,三十在布衣。
擢第禄不及,新婚妻未归。
少年无疾患,溘死于路岐。
天不与爵寿,唯与好文词。
此理勿复道,巧历不能推。

Pronunciation

dú dèng fáng shī

chén jià duō wén jí , ǒu qǔ yī juàn pī 。
wèi jí kàn xìng míng , yí shì táo qián shī 。
kàn míng zhī shì jūn , cè cè líng wǒ bēi 。
shī rén duō jiǎn è , jìn rì chéng yǒu zhī 。
jīng zhào dù zǐ měi , yóu dé yī shí yí 。
xiāng yáng mèng hào rán , yì wén bìn chéng sī 。
jiē jūn liǎng bù rú , sān shí zài bù yī 。
zhuó dì lù bù jí , xīn hūn qī wèi guī 。
shǎo nián wú jí huàn , kè sǐ yú lù qí 。
tiān bù yǔ jué shòu , wéi yǔ hǎo wén cí 。
cǐ lǐ wù fù dào , qiǎo lì bù néng tuī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.